Dạy trẻ chia sẻ và theo lượt

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

tham gia các hoạt động xã hội
Ngày làm: 18-08-2019

Câu 1: Trẻ không thấy khó khăn hoặc không có hành vi giận dữ khi người lớn hoặc bạn khác mượn đồ chơi của trẻ

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ có thể chờ đợi để người lớn hoặc một bạn khác chơi đồ chơi của mình ở trong phòng riêng

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Trẻ có thể hiểu khái niệm “lượt của mình” và “lượt của bạn”

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 4: Trẻ có thể phản ứng lại một cách phù hợp khi bạn mượn đồ chơi (Ví dụ trẻ nói: Được thôi! Hoặc “Đợt một lát, tớ vẫn đang chơi!)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 5: Trẻ có thể phản ứng lại một cách phù hợp khi bạn mượn đồ chơi (Ví dụ trẻ nói: Được thôi! Hoặc “Đợi một lát, tớ vẫn đang chơi!)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 6: Trẻ có thể cho bạn khác mượn một món đồ chơi trẻ yêu thích khi trẻ đã chơi xong

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 7: Trẻ có thể hỏi mượn một món đồ chơi từ bạn khác mà không giật lấy hoặc la hét

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 8: Trẻ có thể kiên nhẫn chờ đợi bạn trả lại đồ chơi cho mình

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công