M-CHAT R/F
M-CHAT-R/F

Ngày làm: 18/08/2019

Câu 1: Nếu bạn chỉ vào một điểm trong phòng, trẻ có nhìn theo không? (VÍ DỤ, nếu bạn chỉ vào đồ chơi hay con vật, trẻ có nhìn vào đồ chơi đó hay con vật đó không?)
Câu trả lời của bạn: Không

Bạn vui lòng trả lời thêm các câu hỏi dưới đây