Bạn đã hoàn thành câu hỏi của bài

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

** Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

Tên của trẻ :

Ngày sinh: --

Mã trẻ:

Người làm bài:

Ngày làm bài: 18-08-2019

Cám ơn bạn. Bạn hãy lưu lại kết quả này để so sánh với lần làm tiếp theo sau 1 tháng.