A365.vn có thể chỉnh sửa, tạm ngưng, hoặc đình chỉ hoạt động của website một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho người dùng.