Nhận biết giao tiếp không lời của trẻ

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

Giao tiếp
Ngày làm: 23-07-2019

Câu 1: Trẻ có tạo ra tiếng động hoặc cử chỉ để có được sự chú ý của bạn hay nói với bạn điều trẻ muốn?

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ có chỉ (hoặc vồ lấy) đồ trẻ muốn?

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Trẻ có nhìn bạn trong khi dùng ánh mắt hoặc cử chỉ để gửi 1 thông tin có chủ đích cho bạn? Ví dụ, nhìn bạn rồi nhìn đồ trẻ muốn

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công