Theo dõi hiệu quả can thiệp
Chơi và học


Điều hòa giác quan


Điều tiết cảm xúc


Giao tiếp


Tham gia các hoạt động xã hội


Tiền tiểu học


Tiếp cận và tham gia vào cộng đồng


Tự chăm sóc bản thân