Chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp một

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

Tiền tiểu học
Ngày làm: 23-07-2019

Câu 1: Khi được giới thiệu về thông tin của trường, trẻ có thể giới thiệu lại hoặc trả lời lại các câu hỏi về các thông tin này

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Khi tới trường để làm quen, trẻ có thể ghi nhớ, trả lời được các câu hỏi về thông tin của trường mà đã được giới thiệu từ nhà và không có phản ứng tiêu cực về trường học

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công