Website này thuộc quyền sở hữu của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với nội dung trên website, giao diện và thiết kế, nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, và thương hiệu hiển thị trên website và các địa chỉ (URL) của website là tài sản của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số hoặc những cá nhân, tổ chức cấp bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác.