Người dùng phải chịu trách nhiệm với tất cả nội dung do họ cung cấp, đăng tải trên hoặc qua website. Khi chia sẻ thông tin, người dùng đã mặc nhiên thừa nhận và đảm bảo với a365.vn rằng các nội dung đó người dùng có toàn quyền cung cấp.