Các điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc bất kỳ tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến các điều khoản đó hoặc các vấn đề hoặc các phần chính của các điều khoản đó (bao gồm những tranh chấp hoặc khiếu nại không được thỏa thuận) sẽ được điều chỉnh và xử lý theo pháp luật Việt Nam.